Hållbara hus

Det är tanken, att Himmeln skal vara ett ställe för alla, som önskar att bo hållbart.

I en beslutat detaljplan för hela området är det fastställt, att husen skall uppföras till skärpta energikrav med uppvärmning i form av värmepump, solvärme, jordvärme med vidare. Likaledes skall det ställas krav till byggmaterial för att säkerställa ett bra inomhusklimat.

Husen placeras fritt i ljusningar i skogen – och placeringen sker i samspel med och med hänsyntagan till topografi och den existerande skogsvegetationen.

När ett hus byggs, inräknar man trädens placering – så att endast få av de vackra träden fälls efter principen ”hus måste vika for träd”.